Menu
091.663.2282 - 0934.666.282 luatminhchautn@gmail.com

Cách xử lý đối với hóa đơn viết sai nội dung

Chi nhánh Thái Nguyên – Công ty Luật Minh Châu (Đoàn Ls tỉnh Thái Nguyên)địa chỉ tại Số 18 đường Việt Bắc, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên xin kính chào Quý khách. Với mong muốn hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; chúng tôi hướng dẫn Quý khách cách xử lý đối với hóa đơn viết sai nội dung, bao gồm các thông tin như tên người mua hàng, tên đơn vị (cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) mua hàng, mã số thuế bên mua, địa chỉ bên mua, hình thức thanh toán, số tài khoản, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, giá trị hàng hóa, dịch vụ, tiền thuế, số tiền viết bằng chữ …

Xử lý hóa đơn viết sai

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ thì khi cách xử lý đối với hóa đơn viết sai nội dung như sau:

I. HÓA ĐƠN VIẾT SAI NHƯNG CHƯA GIAO CHO KHÁCH HÀNG

Bao gồm các trường hợp: chưa xé khỏi cuống; đã xé khỏi cuống nhưng chưa chưa giao; hoặc đã giao và lấy lại đồng thời không có căn cứ chứng minh đã giao.

Cách xử lý: Gạch chéo các liên, gấp ngược lên (chưa xé) hoặc kẹp lại vào cuống (liên 2 đã xé) và viết lại hóa đơn khác cho Khách hàng.

II. HÓA ĐƠN VIẾT SAI ĐÃ GIAO CHO KHÁCH HÀNG

1. Đối với các trường hợp: đã giao Hóa đơn nhưng chưa cung ứng hàng hóa, dịch vụ; hoặc đã giao nhưng chưa bên nào kê khai thuế.

Cách xử lý: Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn (nêu rõ lý do thu hồi), sau khi thu hồi xong thì gạch chéo 3 liên viết sai, kẹp lại liên hai đã xé vào quyển hóa đơn, viết lại hóa đơn khác cho Khách hàng.

2. Đối với các trường hợp: Đã giao hàng hóa và/hoặc ung ứng dịch vụ; hoặc đã giao và một trong hai bên đã kê khai thuế.

Cách xử lý:

Trường hợp chỉ sai về tên, địa chỉ của bên mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua: các bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp sai các thông tin, nội dung khác: Hai bên lập biên bản về việc xuất hóa đơn sai, nêu lý nội dung sai; Bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn sai (ghi rõ số, ký hiệu, nội dung hóa đơn ghi sai; nội dung điều chỉnh). 

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“….Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính”